Praat is a Dutch word which means Talk!
Praat jij Nederlands = Do you talk Dutch
Praat alsjeblieft met mij = Please talk with me
by Nermal242 December 23, 2020
Get the praat mug.