Top definition
Being out of the wold, loesoe>ashraf>hi>stoned
Man im so ''loesoe''.
im so ashraf
im so out of the world
im not here
by Micheal Berry September 19, 2007
Get the mug
Get a loesoe mug for your bunkmate Paul.
2
Straat taal voor los gaan/Van de wereld zijn.

Meestal gebruikt door mensen die stoned of dronken zijn of gaan worden.
Jongens, vanavond gaan we helemaal loesoe
by lalallopsyland July 03, 2016
Get the mug
Get a Loesoe mug for your brother-in-law Vivek.