Top definition
Filipino word for the anus.
Bakit may tae pa ang kuyukot ni Bruno? Hindi ba siya naghuhugas ng pwet? (Why does Bruno's anus still have feces? Doesn't he wash his buttocks?)
by lovekosiganun August 16, 2007
Get the mug
Get a kuyukot mug for your fish Abdul.