Top definition
It's the afrikaans word for a dildo.
Ek het vir my meisie 'n komstok gekoop vir haar verjaarsdag, sy't dit al stukkend gery en soek nou een vir kersfees.

"I bought my girlfriend a dildo for her birthday, she used it to much and it doesn't work properly anymore so now she wants a dildo for christmas as well."#
by afrikaansbrah November 25, 2015
Get the mug
Get a komstok mug for your Facebook friend Callisto.