Top definition
another word for vagina
salitang skuwater na ibig sabihin ay pekpek
ang kepys mo'y amoy tumbong...MAANTOT!!
by Zwezek Kepyazek March 04, 2004
Get the mug
Get a kepyas mug for your Facebook friend Manafort.