Top definition
noun, -jiu-flex, jiu flex, jiuflex

-noun (jiu-flex)

1. The reflexes one attains from practicing jiu-jitsu.
-noun examples

1. Damn I swear, jiu-jitsu has gotten me super alert about ish. I got that jiu-flex.
by Tenth-Rick October 11, 2011
Get the mug
Get a jiu-flex mug for your sister Larisa.