Top definition
Iemand met een psychische aandoening (someone with a mental disorder) die zijn symptomen kan verbergen en/of kan meedoen in de maatschappij (who can conceal his or her symptoms and/or can participate in society) wordt gezien als hoog functionerend (is seen as high functioning).
by YourMotherJeMoeder August 04, 2016
Get the mug
Get a hoog functionerend mug for your cousin Larisa.