Top definition
That feeling you get when you lick a koalas taint
yo man joe was on some guccikoala shit last night yo
by 420blazelucu May 23, 2018
Get the mug
Get a guccikoala mug for your Facebook friend Bob.