Top definition
I think he is a gaayen, he should be in jail.
by galactrix November 20, 2016
Get the mug
Get a gaayen mug for your bunkmate Jovana.

Available Domains :D

  • gaayen.com
  • gaayen.ninja
  • gaayen.org
  • gaayen.men