Top definition
REEEEEEEEEEEEEE
REEEEEEEEEEEEEE
THOSE FUCKING NORMIES. REEEEEEEEEEEEEE
by Mandysaurus-Rex September 15, 2017
Get the mug
Get a fucking normies mug for your bunkmate Trump.