Top definition
ang pag lalaro sa maseselan bahigi ng isang babae o lalaki habang ini-isip ang
isang taong pinapangarap
sa sobrang libog ko kagabi nag dyakul ako habang inisip ko yung asawa ng kapitbahay namin.
by kantutero September 02, 2003
Get the mug
Get a dyakul mug for your brother Trump.