Top definition
ang pag lalaro sa maseselan bahigi ng isang babae o lalaki habang ini-isip ang
isang taong pinapangarap
sa sobrang libog ko kagabi nag dyakul ako habang inisip ko yung asawa ng kapitbahay namin.
by kantutero September 02, 2003
Get the mug
Get a dyakul mug for your guy Jerry.
Jul 6 Word of the Day
Phrase meaning that a deceased cannot rest in peace until society changes due to the circumstances of a death.
People said rest in power for the unarmed man had been shot by the police.
by FooBarBiz October 12, 2017
Get the merch
Get the Rest in power neck gaiter and mug.