Top definition
1. Ag katong pisti!!
2. chinese...u know wat im sayin?
3.YEE!!!
4. rich, famouse--- but FAT..hehe
5.has one son (gong gong)
scenario 1
gong gong (patchita's son): "AAAAMMA!!"
patchita: "unsa man dong?"
gong: "naibut akong otin!!!"
patchita: "aaaaaaay ato nang skatchtapan!!"

scenario 2
gongong: ama ama, paliti nya kog.... gimbuuuuy!!
patchita: sigi.
gong: YESS! Kato nya'ng .. gimbuy conlor!
patchita: oo dong
gong: adto na ta ma!
patchita: tala.. gang, gang,.. adto ta's mol kay palitan nato si insik og gimbuy conlor.
lito: okies... *yawa... maypa wa ko niinum atong niadto nako sa ka minsang*
by ye_bly March 18, 2005
Get the mug
Get a day panchita mug for your friend Julia.