Top definition
jo sara din choot ke barey main sochta rahey
om parkash sara din choot main ghusa rehta hai
by devdas November 07, 2003
Get the mug
Get a chootna mug for your Facebook friend Helena.