1 definition by devdas

Top Definition
jo sara din choot ke barey main sochta rahey
om parkash sara din choot main ghusa rehta hai
by devdas November 07, 2003
Mug icon
Buy a chootna mug!