Top definition
babe bakit mo ko nilagyan ng chikinini
(babe why u put a kissmark in my neck)
by jenny starneverfades September 07, 2008
Get the mug
Get a chikinini mug for your mother-in-law Beatrix.
2
from song 'chikinini' by parokya ni edgar:

"meron akong kaklase na isang lalake

napapagbalitaan pumapatol sa shoke

nakasabay ko sa banyo dumiretso sya sa inodoro may nakita nong sya'y tumatae

meron syang chikinini sa tite"

trans.:
"I have a room mate
word is he bonks trannies
we used the bathroom at the same time
he went straight to the toilet
saw something while he's taking a dump
he has a suck mark on the penis"
by chikininiman May 29, 2013
Get the mug
Get a chikinini mug for your coworker James.