Top definition
Polish superhero from early 80's. Fighting crime and pickin chicks all the time.
"...siemasz borewicz idziemy do maksyma na dziwki..."
"...nosz do chuja waclawa polskiego w szkole nie mialas?"
"nic nie poruchalem w tym odcinku"
by Radas January 15, 2005
Get the mug
Get a borewicz mug for your cat Julia.