Top definition
Tagalog word meaning 'small' (in height).
Hindi mo maaabot yan kasi bansot ka.
by aprldynh April 25, 2005
Get the mug
Get a bansot mug for your barber Paul.