Top definition
Hit em with a Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet
Daaaaaaam cooljimmy1101 just hit hopelesswolf18 with a Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet!
by Rjanulous August 08, 2018
Get the mug
Get a Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet mug for your dog Vivek.