Top definition
Är en utlovad Swishbetalning som aldrig infrias. Är nära besläktad med den så kallade "Tobiee-ölen som sålunda är ettfte om bjudöl som inte förverkligas.
Du får pengarna, det är ingen Tobiee-Swish
by Leffebrun March 20, 2015
Get the mug
Get a Tobiee-Swish mug for your dad Jerry.