Top definition
German word to describe a nerd, a hard worker, or a arse-licker.
Na du streber ! Hör auf zu lernen !

Er ist so ein streber, er hat immer stunde lange mit dem lehrer geredet.
by massivferguson January 24, 2011
Get the mug
Get a Streber mug for your mother-in-law Yasemin.
buy the domain for your diy site