Top definition
Jeg skulle lige til at dybbe snablen i hende, men så blev vi afbrudt.
by KMNK June 19, 2016
Get the mug
Get a Snablen mug for your mother-in-law Jovana.