Top definition
OG triple OG iz something ice cube sed in da movie friday after next
wut up OG triple OG
by DR3AM3R April 03, 2008
Get the mug
Get a OG triple OG mug for your barber Sarah.