2
Mexican Spanish slang for Snot and Argentine Spanish slang for Cum
Puto 1:Acaba de moquear en mi nena

Puto 2: Ah mi no me importa jaja
Second Usage (Mexican Slang)
Nino 1:Jaja te saliΓ³ un moqo de la nariz

Nino 2: DONDE SE FUE?
by AshTray1 June 29, 2019
Get the mug
Get a Moqo mug for your friend Georges.