Top definition
Et lortesvin er en person, som er et særdeles stort svin. Der ligger ikke nødvendigvis noget uhumsk i udtrykket, selvom det bestemt er muligt.

A lortesvin (shit pig) is a person who is an extreme asshole. There isn't necessarily anything filthy about the expression, although this is certainly a possibility.
Manden stjæler fra sin egen mor. Han er et rigtigt lortesvin.

Morten har vundet i lotte - det heldige lortesvin.
by Professor Bronson July 28, 2011
Get the mug
Get a Lortesvin mug for your dad José.