Top definition
justmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajust monikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustkillmejustmonikajustmonikajust monikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikajustmonikaJUST M O N I K A
Player:Just monika
by Trickycarpenter May 07, 2018
Get the mug
Get a Just monika mug for your boyfriend Paul.
2
Just Monika

Jūst Mønika

Jů§ţ Moñįkã
jű§ť mØñĮka

•°°•.•.ØŅ ŁÝ MØÑĮĶ Ã.•.•°°•
Monika screamed, "JUST MONIKA! ONLY ME! DONT YOU LOVE ME? DONT YOU LOVE MONIKA?" Just Monika means Monika is the only option.
by Anime_Anonymous February 18, 2018
Get the mug
Get a Just Monika mug for your guy Jerry.
3
Just Monika.
Just Monika...
Just... Monika
Just Monika!
JUST MONIKA!
Just Monika?
JUST MONIKA?!
"Just Monika"
Me: "Just Monika"
Friend: "Just Monika"
by Bon Wattersen May 09, 2018
Get the mug
Get a Just Monika mug for your cousin Manafort.