Top definition
Later dawg...talk to ya later
Matt:Dont u gotta leave?
PJ:Ya..I gotta go
PJ: Foshizz my nizz
by PJ Russo January 15, 2004
Get the mug
Get a Foshizz my nizz mug for your father-in-law Vivek.