Top definition
När man lyssnar på dubstepmusik. Man kan även dubsteppa när man utför underliga rörelser vilket skulle kunna förknippas med dubstep, som en slags dans till dubstep dvs. Just därför kan man dubsteppa saker genom att skrämma/imponera på någon. Dubsteppar man på någon så utför man dessa rörelser eller lyssnar på dubstep ovanpå objektet man dubstepar.
"Jag hade planerat dubsteppa och måla resten av kvällen"

"Nej! Sluta dubsteppa mig! Det gör så ont i min själ, jag klarar inte av mer!"
by IamImAgo July 01, 2012
Get the mug
Get a Dubsteppa mug for your guy Larisa.