Top definition
1 - Baby you're so cutifulazing!

2 - Dude my girl is so cutifulazing!
by E.D.D. July 14, 2008
Get the mug
Get a Cutifulazing mug for your sister Jovana.