2 definitions by xxrimshotxx

Top Definition
a persons sense of alertness or being awake and in the right frame of thinking.
kagigising ko lang, wala pa ko sa wisyo.
by xxrimshotxx April 15, 2009
Mug icon
Buy a Wisyo mug!
Food, Sustainance, Chow, Ration, Fare
Teka lang muna, gutom na ko, buy muna me ng lafang.
by xxrimshotxx April 15, 2009
Mug icon
Buy a Lafang mug!