1 definition by the original bdubs

Top Definition
siemen
"yoakum's in my mouth"
"she's got yoakum on her chin"
by the original bdubs August 19, 2008

Mug icon
Buy a Yoakum mug!