1 definition by sleeeeeeeeeeeeeeze

Top Definition
word for past drunk that arnley always uses
arnley's facebook status is always deerunk
by sleeeeeeeeeeeeeeze November 22, 2009
Mug icon
Buy a deerunk mug!