1 definition by quuqle

Top Definition
waa wiil somali ah
keenadiid ali jama
by quuqle November 07, 2009

Mug icon
Buy a keenadiid mug!