1 definition by nsupersss

ayahman babi sebab harlem shake student kene naik hep . njmi ftw
qimaq ayahman
by nsupersss March 25, 2013
Get the ayahman mug.