1 definition by fungsoup

Top Definition
a gangsta ass nigga
yo nigga that fungsoup nigga is a gangsta ass nigga.
by fungsoup December 27, 2008
Mug icon
Buy a fungsoup mug!