1 definition by cummingatthatbooty

WEN yo principa is liek rly hawt nd u get a boner evrytim u see ur prniclpl
Nicolas Cage: i dont liek ur principla
Me:yea but tha principal is pretty hot tho
by cummingatthatbooty July 19, 2014
Get the principal is pretty hot tho mug.