1 definition by charlieeeeeeeeeeee

Top Definition
a weird creeper
Dude! He's so creepy!

yea i know! he's charlie
by charlieeeeeeeeeeee November 12, 2009
Mug icon
Buy a charlie mug!