1 definition by YianKutKu

Top Definition
"I am Kira" Last thing you'll hear before you die.
Criminal: who are you?
Kira: Watashiwa kira desu...
Criminal: UGH *clutches heart, eyes wide open*
Kira: *grin*
by YianKutKu October 21, 2008
Mug icon
Buy a Watashiwa Kira Desu mug!