1 definition by Tee-T

1)a grl dat luk lyk a model.
2)a grl wit da body of a model.
1)She luk lyk Tyra Banks!!!
2)boy1:luk at dat grl!!
boy2:daz wat u call da model type!
both:4 real
by Tee-T January 2, 2008