1 definition by Nyullnu

Top Definition
Catalan: Nuditat: nuesa (Nudity in english)
La nuesa, o nuditat, és estat passiu i natural de l'ésser humà. No és sexe, nudisme, naturisme, vestidisme ni tampoc és una activitat o conducta, com vestir-se.
by Nyullnu February 19, 2012

Mug icon
Buy a Nuditat mug!