1 definition by LALALAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAA

Top Definition
LOnely and no one listens

even when you listen to them

HONESTLY
S_S:hey L'BQ
L'BQ: hey s_s
LALALAA: HI
S_S: so L'BQ how u doin
LALALAA: why wont yall listen to me

Mug icon
Buy a LISTEN mug!