1 definition by I’m da wae to go

Da wae; a wae only wae founders can found in Sanik’s lost world
Do you know Da wae?
Don’t lose da wae!
I can show you da wae.
by I’m da wae to go January 08, 2018
Get a Da wae mug for your fish Manley.