1 definition by ChurchGoer

Top Definition
Short for nigger faggot.
Pronounced: "n f got"
Dude, you're a fucking nfgot!
by ChurchGoer March 09, 2009

Mug icon
Buy a nfgot mug!