1 definition by AYYYYYYYYYYYYYYYYYYYE

A large ball of flem or mucus. generally something disgusting and rank.
by AYYYYYYYYYYYYYYYYYYYE March 16, 2011