Top Definition
używane do określenia dużej ilości czegoś bądź też do opisania dużej siły jakiegoś oddziaływania (np. bólu)
- Idziesz jutro na bibkę?
- Niee, mam w chuj nauki.

- O! Fajny tatuaż, bolało?
- W chuj!
by simonoc October 23, 2013
lit: into dick

very rude phrase expressing:

1.a huge amount, a lot, many, for both countable and uncountable things, used for satisfaction, joy, unpleasant or disgusting feeling.

2. nowhere, hell
usually with great dissatisfaction
1a) - How was your exam?
- W chuj źle. - Very very bad.

1b) Ma w chuj szmalu. - He has a lot of pelf (money).

2a) Idź w chuj! - Go to hell!

2b) -Where is your money?
-Poszły w chuj. - It went to nowhere (It's lost).
by nikita0x1bc5dbc July 19, 2012

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×