Top definition
Damn girl you got da v-funk you betta go doosh dat thing.
by tz dragonessa February 20, 2006
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush
2
"Who got da v-funk? YOU got da v-funk."
"You smell v-funky."
by tz dragonessa February 21, 2006
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush