Top definition
greek word similar to poutsa ,
widely used as internet slang
tha fas mia tsouna sto deutero round pou 8a einai olh dikh sou !
by k1ll3r_null October 23, 2008
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush