Top Definition
Cozy internetsite by boys, with a lot of boys
"Det va bra den tubgirl-dama va sladda, ellers så hadde vi sett nokke
stygt..."
"Blant annet skal Espen Lind gjøre en av sine sjeldne
live-opptredener......
Gleder meg allerede jeg"
by king0scar April 30, 2005
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×