Top definition
Dutch word for something that sucks very hard.
Shit man tomorrow it's monday, we gotta go to that klote school
by 冂工匚长 -尺 December 29, 2015
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
2
Iets wat je gebruikt om nadruk te leggen op iets dat je niet heel erg fijn vindt.
Als je aan het gamen bent en je broertje stoort je, alweer: "Hou nou je klote bek eens dicht, ik probeer deze eindbaas te verslaan!"
Als je geen zin in je huiswerk hebt: "Klote school, klote boeken, klote leven, klote maatschappij, klote sociaal doen."
by LordMarshal January 25, 2016
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug