Top definition
De meest gevaarlijke en moeilijk verslaanbare tegenstander aan het eind van een videogame. Deze tegenstander ziet er vaak krachtig en indrukwekkend uit en heeft uitzonderlijk machtige vaardigheden.
Die brede vent van de sportschool is echt een eindbaas.
by Fr4ct November 10, 2015
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug