Top definition
nakikita mo ang babae na yun. sya ang kakantutan ko gabi gabi
by kantutero September 09, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug